Litclub.ge

* * * უკრავდა ტაშს
უკრავდა ტაშს მზე
და ალების ალიკვალები
ცეკვავდნენ პლაჟზე
თავის თავით მთვრალი ქალები.

"უ, როგორ მიყვარს,
ფართო როა ასორტიმენტი!"
ფიქრობდა ვიღაც,
მათზე ერთი ასოთი მეტი.