Litclub.ge

ღუზაჩაშვებულ გემების დარდი
და როცა ნელი ნიავი ქროდა
მე მივყვებოდი შავი ზღვის ნაპირს,
მსურდა ზღვის ზღვის ტალღებს ჩემთვის მოეთხროთ
ღუზაჩაშვებულ გემების დარდი.
შენი თვალებიც დარდიანია
და ვეღარ ვხედავ სევდის ზღვის ნაპირს,
მე ახლა მივხვდი, რატომ მითხარი:
“ღუზაჩაშვებულ გემების დარდი.”