Litclub.ge

*** "დღეს გაზაფხულს გავურბივარ"
დღეს გაზაფხულს გავურბივარ... მოდი, ზამთარო!
მოდის ზამთარი, გაზაფხულის სურნელს დავეძებ...
ასე მაწვალებს, ასე ბრუნავს ჩემთვის სამყარო...
და მე არ ვიცი, ვის მივენდო, ან ვის გავექცე!..