კალანდაძე ანა
გაზიარება

* * * "ყოფილა ის დროც" 

ყოფილა ის დროც 
(კვლავ ცასა ვვედრებ!), - 
საერთო ენა ჰქონია ქართლსა,
ერთს ვფიცულობდით 
ქართველნი ხატსა,
მანც მოგვიყვანა 
დღევანდელ დღემდე!!

??????