ორბელიანი გრიგოლ
გაზიარება

ეკატერინა ჭავჭავაძისას  

წინანდლის ვარდო, 
სულითა ტრედო, 
გულითა წმინდავ, ვით მთისა წყარო! 
ვითა ცისკარი, 
ხარ მოცინარი, 
რომე მხილველის გული ახარო. 
იმხიარულე, 
ვიდრე სიცოცხლე 
შენი მშვენივრებს, ვით ყვავილთ ჯაჭვი; 
ვიდრემდის შენ ზე 
დაგნათის, ვით მზე, 
სიჭაბუკისა ნათელ ვარსკვლავი! 
ჭმუნვის ღრუბელი, 
გულ-დამაბნელი, 
ვიდრე მხიარულს არ შეგხებია; 
ვიდრე ამ სოფლის 
დაუდგრომელის 
ვარდნი ეკლადა არ გარდაგცვლია! 
 
1829 წ.

??????