რუმი ჯელალ ედ-დინ
გაზიარება

* * * "ო,სატრფოვ, მოდი" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი) ექსკლიუზივი

ო,სატრფოვ, მოდი, მო, მორჭმული ერთი საათით,
მო, განაახლე ჩემი სული ერთი საათით.
მო, მეჯლისში და გაგვალაღე მომეჯლისენი,
გვიძღვენ ლხინი და სიხარული ერთი საათით.
ხამსცის თავანმა შუაღამის ბინდში იხილოს
მზე სხივსრული და სხივასხმული ერთი საათით.
ხამს მიეწიოს ბუხარას და სამარყანდს ვნება
და მიეცისკროს სიყვარული ერთი საათით.
ჰოი, ეს ღამე გაათენე, ჰოი, ყოველგან
აღკვეთე ძილი, მოსპე რული ერთი საათით.
ხამს გამოსჭრას და გამოჰკვეთოს ეს მკერდი მზემან,
ვით წყალმა - ტინის კლდეში ღრმული, ერთი საათით.
ხამს დარიოსის ქალაქად და ანუშირვანის
სატახტრევანოდ იქცეს გული ერთი საათით.

??????