გაფრინდაშვილი ვალერიან
გაზიარება

შემოდგომა ექსკლიუზივი

 

is recxavs zanti,recxavs sneuli,
modis da modis oqtombris wvima.
guli oboli mTlad daisima,
magram sul sxvaa es TeTreuli.
igi asvelebs bavSvobis dReebs
TeTri cremlebiT, TeTri saponiT,
recxavs yofil da axal saxeebs,
TviTo maRali, viT mafironi.
is mzeze afens lals da farCeuls,
magram ar Sreba lali-soviili,|
imis samyaros,kvlav gadarCeuls,
unad rom iyos dRes daTovlili.
recxavs zmorebiT, dafarul TvlemiT,
ar moakldeba mas wvimis wyali,
mogonebaa Tu muza Cemi
es TavSiSveli mrecxavi qali?

 

 

??????