ათონელი (მთაწმინდელი) გიორგი
გაზიარება

გეორგი 

განსაკრთომელთა ღმრთისა საქმეთა წიგნი,
ემბაზით მადლთაჲ აღმომშობელი ჩუენი,
ოჳტკივრად გაქუს ოფლით ნამუშაკევი.
რომელთა გწყურის სუემდით წყალსა ცხოველსა
გარნა ჩემდადცა იოხდით, რომლისასა
იტყჳან თავნი სტიხოსთანი სახელსა.

??????