პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

საკვირველ ფანქრით რად გსურთ დახატო... 

საკვირველ ფანქრით რად გსურთ დახატო 
შენ არაბული ჩემი პროფილი? 
თანაც უკვდავი იგი გახადო, 
იმას დასცინებს მეფისტოფელი. 

შენ ოლენინია ასახე ნაზი, 
თუ შტაგონებით აენთო გინდა. 
მხოლოდ სიყრმესა და სილამაზეს 
უნდა ეტრფოდეს გენია წმინდა. 

1828

??????