პუშკინი ალექსანდრე
გაზიარება

ჭეშმარიტება 

ამას წინადა ბრძენნი ეძებდნენ 
ჭეშმარიტების დავიწყებულ კვალს, 
დიდხანს და დიდხანს იგინი ხსნიდნენ 
მოხუცებულთა უწინდელთა აზრს. 
და მას ამბობდნენ: ჭეშმარიტება 
შიშველი ჭაში ჩვენ გვემალება. 
ბეჯითად სვამდენ რა ისინი წყალს, 
ჰყვიროდნენ: აბა, აქ ვიპოვით მას. 
და ვიღაცამ კაცთ კეთილმყოფელმა, 
ვგონებ, რომ კიდეც ბრძენმა სილენმა, 
მათ სისულელის დიდის მხილველმა, 
წყლით და ყვირილით მობეზრებულმა, 
ის უცილავი დაანება მათ. . .
პირველმა ღვინო ღრმად განიხილა, 
და რა დასწურა სავსე ჯამი მთლად, 
ჭეშმარიტება ძირში იხილა. 

1816

??????