ბარათაშვილი ნიკოლოზ
გაზიარება

სატრფოვ, მახსოვს თვალნი შენნი... 

სატრფოვ, მახსოვს თვალნი შენნი 
მშვენიერნი ცრემლით კრთოდენ, 
და ბაგენი მდუმარენი 
ხვაშიადსა მიმალვიდენ! 

მაგრამ, სულო, იგი ცრემლი 
არ სტიროდა ამ სოფელსა; 
სახე შენი მოწყენილი 
არა ჰგავდა ხორციელსა! 

აწ მივხვდი მე, უბედური, 
თვალთა შენთა მეტყველებას: 
თურმე ცრემლი უცნაური 
მოელოდა ჩემს ობლობას! 

ახლაც, ოდეს ვნახავ სადმე 
ცრემლსა თვალთა მშვენიერთა, 
გულამოსკვნით ვიგონებ მე 
დღეთა ჩემთა ბედნიერთა! 

??????