ბარათაშვილი ნიკოლოზ
გაზიარება

საყურე 

ვითა პეპელა 
არხევს ნელნელა 
სპეტაკს შროშანას, ლამაზად ახრილს, 
ასე საყურე, 
უცხო საყურე, 
ეთამაშება თავისსა აჩრდილს. 
ნეტავი იმას, 
ვინც თავისს სუნთქვას 
შენსა ჩრდილშია მოიბრუნებდეს! 
შენის შერხევით, 
სიო-მობერვით 
გულისა სიცხეს განიგრილებდეს! 
ჰოჲ, საყურეო, 
გრძნებით ამრევო, 
ვინ ბაგე შენს ქვეშ დაიტკბარუნოს? 
მუნ უკვდავების 
შარბათი ვინ სვის? 
ვინ სული თვისი ზედ დაგაკონოს? 

??????