ხალხური
გაზიარება

ხმა მამწონს თქვენის თოფისა... 

ხმა მამწონს თქვენის თოფისა,

იცის გველივით წივილი...

თქვენი მთათ შამამავლობა,

ქორებულ შამაკივილი.

??????